Middaggebed

God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
Laat mij waar haat is, liefde zaaien
waar twijfel is, geloof
waar wanhoop is, hoop
waar duister heerst, licht
waar iemand bedroeft is, vreugde.

Laat mij niet zoeken om getroost te worden, maar om te troosten
niet om begrepen te worden, maar om te begrijpen
niet om bemind te worden, maar om te beminnen.

Want door te geven ontvangen wij
en door te vergeven krijgen wij vergeving
en door te sterven worden wij tot eeuwig leven geboren.

Onze vader

Psalm 67

God, wees ons genadig en zegen ons : laat het licht van uw gelaat over ons schijnen
dan zal men op aarde uw weg leren kennen : in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God : dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde : want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde : dat de volken u loven, God dat alle volken u loven.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven : God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen : zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.

Bijbellezing

Stilte voor meditatie

Gelukkig wie nederig van hart zijn : want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden : want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen : want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid : want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen : want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn : want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters : want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden : want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Zingen

1 Petrus 4:8-11 en Galaten 5:22-23

Heb elkaar vóór alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar, zonder
te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen
daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het
woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de
kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer
en macht toekomt, voor eeuwig.

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Heer Jezus Christus, help mij uw geur te verspreiden op alle plekken waar ik vandaag kom.

Ziel van Christus, heilig mij
lichaam van Christus, wees mijn redding
bloed van Christus, bedwelm mij
water uit de zijde van Christus, reinig mij.

Goede Jezus, verhoor mij
in uw wonden, berg mij.

Laat mij niet van U gescheiden worden.
Verdedig mij tegen de boze vijand.
Roep mij in het uur van mijn dood
en laat mij naar U toekomen
om met uw heiligen U te loven
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Maak ons waardig Heer om anderen te dienen die honger hebben en leven in armoede, waar ook ter
wereld. Geef ze, door onze handen, vandaag hun dagelijks brood. En geef ze – door onze begrijpende
liefde – vrede en vreugde.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Wens elkaar de vrede van Christus